Independence day
Aug 14–15, 2019
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
Karan Ps
Samahitananda Swami
Br.Raja maharaj Madurai Math