NHỮNG TÍNH ĐẶC THÙ TRONG NGÀY PHẬT ĐẢN SPECIFIC CHARACTERISTICS IN THE BUDDHA’S BIRTHDAY 1. Nuôi dưỡng thánh thai. Khi biết mình bắt đầu mang thai và có con, mẹ của đức Phật, thánh mẫu Maya, nuôi dưỡng tâm từ bi bằng cách ăn chay và cả triều đình ăn chay. Con dân trong thành đều làm điều lành, nói điều lành, và suy nghĩ đều lành. Nhờ những việc làm an lành của bà, thai nhi được sinh ra, lớn lên, và trở thành một đức Phật lịch sử ở vườn Lâm Tỳ Ni – nước Nepal ngày nay cách đây 2642 năm. Ngài sáng lập ra đạo Phật; đạo của hòa bình. Lời dạy của ngài là lời dạy của hòa bình. Đệ tử của ngài thực tập hòa bình bằng cách không làm các điều ác, làm các việc lành, và giữ tâm ý trong sạch. 1. Nurture a holy fetus When knowing she began to bring pregnancy and had a baby, the mother of the Buddha, named holy Maya, nurtured her compassion and loving-kindness heart by eating vegetable or vegan food. The people in the royal family did something wholesome, said something wholesome, and thought about something wholesome. Thanks to her wholesome actions, the fetus was born, grew up, and became a historical Buddha in Lumbini – Nepal today 2642 years ago. He founded Buddhism, the way of peace. His teachings are the teachings of peace. His followers practice peace by not doing evil, doing good, and purifying their minds 2. Nuôi dưỡng chất từ bi và không bạo động Trong ngày Phật đản sinh, con thú không bị giết, và ngược lại. Trong ngày sinh nhật của các vị sáng lập của các tôn giáo bạn, thì có hàng triệu con thú bị giết. 2. Nurture characteristics of loving-kindness and compassion and non-violence In the Buddha’s birthday, animals are not killed, and vice versa. In the religious founder of another religion, there are millions of animals being killed. 3. Điểm đặc thù thứ ba Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vua hòa bình. Các vị đệ tử của ngài là những vị sứ giả hòa bình. Đạo Phật có mặt trên thế gian này xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Ngược lại, học lịch sử tô
May 20–23, 2018
 · 
Shared
tri minh (Owner)