NHỮNG TÍNH ĐẶC THÙ TRONG NGÀY PHẬT ĐẢN SPECIFIC CHARACTERISTICS IN THE BUDDHA’S BIRTHDAY 1. Nuôi dưỡng thánh thai. Khi biết mình bắt đầu mang thai và có con, mẹ của đức Phật, thánh mẫu Maya, nuôi dưỡng tâm từ bi bằng cách ăn chay và cả triều đình ăn chay. Con dân trong thành đều làm điều lành, nói điều lành, và suy nghĩ đều lành. Nhờ những việc làm an lành của bà, thai nhi được sinh ra, lớn lên, và trở thành một đức Phật lịch sử ở vườn Lâm Tỳ Ni – nước Nepal ngày nay cách đây 2642 năm. Ngài sáng lập ra đạo Phật; đạo của hòa bình. Lời dạy của ngài là lời dạy của hòa bình. Đệ tử của ngài thực tập hòa bình bằng cách không làm các điều ác, làm các việc lành, và giữ tâm ý trong sạch. 1. Nurture a holy fetus When knowing she began to bring pregnancy and had a baby, the mother of the Buddha, named holy Maya, nurtured her compassion and loving-kindness heart by eating vegetable or vegan food. The people in the royal family did something wholesome, said something wholesome, and thought about something wholesome. Thanks to her wholesome actions, the fetus was born, grew up, and became a historical Buddha in Lumbini – Nepal today 2642 years ago. He founded Buddhism, the way of peace. His teachings are the teachings of peace. His followers practice peace by not doing evil, doing good, and purifying their minds 2. Nuôi dưỡng chất từ bi và không bạo động Trong ngày Phật đản sinh, con thú không bị giết, và ngược lại. Trong ngày sinh nhật của các vị sáng lập của các tôn giáo bạn, thì có hàng triệu con thú bị giết. 2. Nurture characteristics of loving-kindness and compassion and non-violence In the Buddha’s birthday, animals are not killed, and vice versa. In the religious founder of another religion, there are millions of animals being killed. 3. Điểm đặc thù thứ ba Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị vua hòa bình. Các vị đệ tử của ngài là những vị sứ giả hòa bình. Đạo Phật có mặt trên thế gian này xưa và nay không bao giờ có chiến tranh tôn giáo. Ngược lại, học lịch sử tôn giáo, chúng ta biết tất cả các tôn giáo đều có chiến tranh tôn giáo. Chúng ta biết đất nước này hầu hết người dân ở đây theo đạo Tin lành, theo đạo Ky-tô-giáo. Trong các số đó, có các nhà chính trị, nhà tôn giáo, nhà khoa học, nhà giáo dục, vân vân… và đặc biệt là Liên Hiệp Quốc đều bình chọn đạo Phật là tôn giáo hòa bình vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 tại New York, Hoa Kỳ. Ngày nay, có các nguyên thủ quốc gia bao gồm Thủ Tướng Canada, Thủ Tướng Úc, Thủ Tướng Ấn Độ, và đặc biệt là Tổng Thống thứ 44 của Hoa Kỳ Barack Obama, John Kerry, và năm nay, Mike Pompeo, viết các bức thông điệp hòa bình trong văn hóa tâm linh và lịch sử tư tưởng của nhân loại trên khắp hành tinh này. 3. The third specific characteristics The Sakyamuni Buddha is the king of peace. His followers are messengers of peace. Buddhism has been present in the world in ancient time and now it has never had a religious war. Conversely, learning the history of religion, we know all religions had the religious war. We know in this country, almost people here follow Protestant, Catholicism. Among them, there are political leaders, religious leaders, scientists, educators, etc., and especially the United Nations have chosen Buddhism as religion of peace on December 15, 1999 in New York. Today, there are the heads of the countries including Canada Prime Minister, Australian Prime Minister, Indian Prime Minister, and especially the 44 president Barack Obama, John Kerry, and in this year, Mike Pompeo, Secretaries of State wrote the messages of peace in the spiritual culture and the history of thought of humankind all over this planet. Hôm nay là ngày Lễ kỷ niệm đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo, và đức Phật Niết-bàn, chúng ta là những người Phật tử hay không phải Phật tử học hỏi, áp dụng, và thực hành lời Phật dạy vào trong cuộc sống hằng ngày để đem lại an vui và hạnh phúc cho mình và người cho xã hội này ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Today is the day of ceremony to celebrate the Buddha’s Birthday, enlightenment, and passing away, we, the Buddhists or non-Buddhists, learn, apply, and practice the Buddha’s teachings in our daily lives to bring peace and happiness to ourselves and others to society right here and right now in the present life. May you be well, may you be happy, may you be peaceful in the Dharma Namo the Fully Enlightened Sakayamuni Buddhaya. By Thích Trừng Sỹ
May 20 – 23, 2018
 · 
Shared
tri minh (Owner)