รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ปี 2565
Jan 7–Jun 8
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จำกัด (Owner)
Wanchana Hirikamon
อุทัย เธียรถาวร
chanphol C.H
โอภาส พาพันธ์
Supawich Sanitthai
Prasertsri Parinyanussorn
Thongchai Supmeechai
ธิตินันท์ ถีจันทร์
อดุลย์ มาใหญ่