โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เเผนกสามัญศึกษา รุ่นที่ 3 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เช้า - บ่าย ณ โรงเเรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
Nov 6–7, 2019
วิรุณฬ์ ผ่านวงษ์ (Owner)
Aa Ss
ดวงกมล บุญจูบุตร
โธดา Dhoda
ชัยยุทธ ศรีพรเฉลิมชัย
โรงเรียนห้วยข้าวก่ําวิทยา อําเภอจุน จังหวัดพะเยา