การประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564
May 13–14, 2019
ส่วนความหลากหลายฯ กรมอุทยานฯ (Owner)
Sompob Ratanapracha