(01)นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (SM) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการความรู้และศึกษาดูงาน ในระหว่างวันที่ 17 –19 กรกฎาคม2562 ณ โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
Jul 17, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Thanapornpun Phutthongsri
Aquarelle
22 พรหมพร กุลจณีย์
กําหมัดละหน่า TV
Lil Getthy
zmon qj