โครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
Sep 7–9
เจษฎาภรณ์ มะลิหอม (Owner)
สุทัศนี ใจกล้า
Wannisa Sukhadai
du sita
SUKCHAI PAIRO
Aonanong Ao
จิรารัตน์ เชื่อมกระโทก
Saowalakk Khunthaun