Divya Saketham 8th Anniversary Bramhothsavams -Day 1
May 4, 2017
Chinna Jeeyar (Owner)
Bhattar Lakahminarayana
Narayana Rao Srikantam venkata
Jyothi Mangu
prabhakara rao dharmaraja
Ajay kudikala
Vishal kukka
Sri Ram