မၢႆတွင်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်၊ Buddhist & Pāli University, Sri Lanka. 23 August 2019
Aug 23, 2019
ၶၢဝ်းတၢင်း သီႇႁူဝ်ႇ (Owner)
Wirat Aongmit