2563/10/26 การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
Oct 25–26
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต12 (Owner)
นางสาวพัชริดา อนุรักษ์
ศรัณยา บุญชูวงศ์
สาคร สุภัทรประทีป
นายกิตติชัย ไชยศร
พรทิพย์ อุปถัมภ์
ธนทัต พูลเกตุ
BlueLaMon NigHTDr
สาวิตรี แซ่โค้ว