100660ท่านอธิการประภาส ศรีเจริญ พร้อมด้วยครูแกนนำเข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรประจำกลุ่มในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ “เทคนิคการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำเพื่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาเอกชน (ระยะที่ 2) รุ่นที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรม 42C ผู้เข้ารับการอบรม 135 คน กิจกรรมวันแรกมีการแบ่งกลุ่มและนำเสนอการวิเคราะห์หลัก ปศพพ. วันที่10 มิถุนายน 2560
Jun 9–10
lasallechotiravi nakhonsawan School
ผักคะน้า หมูกรอบ
Album is empty
Add photos