กีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" วันที่ 11-14 พ.ย. 2562
Nov 10, 2018–Nov 13, 2019
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
30.นางสาวกัญญาพัชร นาคสกุล
นางสาวจุฑาศิณี บุญตา
กรวัชร ปอใจ
Mr.Thanaded Leelerdthanakul
Na W
33.นางสาวบุญญาพร รติวรารัตน์ [คัตเดแมสมาก]
นางสาววรารัตน์ แซ่ตั้ง
26 นางสาวกุลนันทน์ โสนน้อย