กีฬาภายใน "ร่มแก้วเกมส์" วันที่ 11-14 พ.ย. 2562
Nov 10, 2018–Nov 13, 2019
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
31.นางสาวกัญญาพัชร นาคสกุล
นางสาวจุฑาศิณี บุญตา
กรวัชร ปอใจ
Mr.Thanaded Leelerdthanakul
Na W
34.นางสาวบุญญาพร รติวรารัตน์
นางสาววรารัตน์ แซ่ตั้ง
26 นางสาวกุลนันทน์ โสนน้อย