Ganesh Utsav 2017
Jan 14–Sep 4, 2017
MMLA [लॉस एंजेलिस महाराष्ट्र मंडळ] (Owner)
Harshad Joshi
Sameer Bakre
Sagar Sabade
Niranjan Sathe
Usha Dabholkar
Swati Panse
Vilas Madhekar
RAMESH VENKOBARAO