Orange Colour Day 2022-23
Nov 23, 2022
Sri Vamshidhar High School (Owner)
Durga Lakhan
K. Madhavi Goud
SUVARNA SPBM
Thammali Shashikala
Kandhikanti Lavanya
Sajida Begum
Prasanna Sadala
Lingapuram Bhavya