Giáo Xứ Bảo Vinh: Kiệu Tôn Vinh và Dâng Hoa cho Mẹ khai mạc tháng Mân Côi.
Oct 2–4
Ban Tr Thông (Owner)
Hương PHAN