Brusquina Coral (Owner)
Francesc Turro
Neus Puntí Tubau
Marta Montpeyó Garcia-Moreno
Pere Buxo