หภว.194 ขี้ตะกรัน(ขี้กราง) มีแทนทาลั่ม จุดหลอม ๒๙๙๙ ํC
Jan 15, 2015
ภูเก็ต สารานุกรม (Owner)
ใกรบ้ สเาา