9 มิ.ย. 2562 พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร#4
Jun 8–9, 2019
DEB MEDIA (Owner)
ศีรสดใส อุนศิริ
PU KTBGS