2018 අප්‍රේල් මස 07 දින පන්නිපිටියේ තිරත්න ප්‍රජා ශාලාවේදී පැවැත්වූ භාවනා වැඩමුළුව.
Apr 6–7, 2018
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)
Mohan Rathnasekera