✔️ขอเชิญชวนประชาชนที่เป็นเจ้าของ หรือผู้ครอบครองที่ดิน หรืออาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงข้อคิดเห็นต่อ(ร่าง)ผังน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 20
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)