สพม.30 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมและจัดการเรียนรู้เชิงพื้นที่ในบริบทประเทศไทย ในวันที่ 24 มิ.ย. 2563 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
Jun 24–25
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
มะลิวัน มาเหง่า