2017 ඔක්තෝම්බර් මස 14 දින සවස 1.00 සිට පස්වරු 6.00 දක්වා BMICH හීදී සිදුකලා වූ සෝතාපත්තිඅංග සුත්‍ර දේශනාව.
Oct 14, 2017
 · 
Shared
Medamawatha (මැදමාවත) (Owner)