วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา ร่วมกับ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมพี่แนะแนวน้องให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพ ด้านการบัญชี (Accounting) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (com) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (it) ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ โรงเรียนวัดจุฬามณี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Nov 14, 2019
นายศุภวิชญ์ ขันทวิชัย (Owner)
Miss Evelyn Chong
นายวรวัฒน์ เพ็งบุญ
ขนิษฐา ศรีชัยนาท
นวดล กระแสศัพย์
Photo By ATCC