วันคล้ายวันสวรรคต "รัชกาลที่ 9 13/10/65
Oct 12
งานโสต โรงเรียนทวีธาภิเศก (Owner)
สุนันทา กฤตโยภาส
วาสนา ถนอมสุทธิ์
นางสาวสุพรรณี ภาคแก้ว
กิติกร พนัส
rassame savangvit
นพรัตน์ รัตนวิชัย