ist5days 2004 stage 5
Nov 7, 2004
Istanbul 5 days (Owner)
Dobrica Jelic
Funda Kaynar