กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน 18 พฤษภาคม 2565(ภาคบ่าย)
May 18
นิพนธ์ จันทร์แดง (Owner)
ศุภกัญญา ดํารงศุภกานต์
พิกุล โสนะโชติ
Dusita Buasorn
G2 นิกร จําปาหาร อพ.ก.
Pairoj Kampimai
รมย์ อนันตโสภณ
ภูวนาถ งามวิไล