กิจกรรมพี่พบน้อง และ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ และ เกียรติบัตรแข่งขันต้านยาเสพติดภายใน
Sep 15
สุเมธ วิชาพล (Owner)
ประณต ชูศรีทอง
เกศสุดา ภูวารคํา
NN ET
Rr Rr