South Indian Bridal Makeover by Shruti's Bridal Salon
Nov 13, 2011–Nov 21, 2020
Shruti's Beauty & Bridal Salon (Owner)
himaja sri
Nithya Tirucherai
divya Pallempati
Satya Vathi
Geetha Reddy
Kaneemozhe Harichandran