การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี วันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2562
Oct 15–16, 2019
งานประชาสัมพันธ์ จันทรเกษม (Owner)
ประเสริฐ ฉิมท้วม