දොඩම්තලාව ධම්මගිරි ආරණ්‍ය සේනාසනය - 2017 ඔක්තෝබර් මස
Oct 7, 2017–Feb 22, 2018
Chiththa Vishuddhi Foundation (Owner)
Suranganie Dayaratne
Sugath KSJ PM
SPK Weerasinghe
Rohana De Silva
Randika Amarasinghe
Nirmal Eriyagama
Samitha Subasinghe
kosala silva