Học tập - Nghiên cứu khoa học
Mar 19, 2017 – Jul 7, 2021
Viện Công nghệ Thông tin (Owner)
Nguyễn Cao Thăng
Nguyễn Minh Vương