63-07-13 กิจกรรมแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "การกำจัดโรคและแมลงโดยวิธีผสมผสาน GAP วิธีการผลิต วิธีใช้สารชีวภัณฑ์"
Jul 13
 · 
Shared
Yaowarate Phumuangpan (Owner)