ภาพโครงการพัฒนาครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้นักเรียนและครูมีความสุข อบรมผ่าน ZOOM จัดโดยกลุ่มโรงเรียนที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 (22 ตุลาคม 2564)
Oct 22–26
admin Picture (Owner)
นางอัญชลี พรมมา-๙๐๓
พิพัฒน์พงษ์ ดํามาก