Wataru Yoshihara (Alohas) (Owner)
Wataru Yoshihara (Alohas)