Rayna Tzvetkova (Owner)
Uwe Schwarzwalder
Margreta Georgieva