"วัยรุ่นยุคใหม่..ใส่ใจ..ใช้ชีวิต" โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563
Oct 14–15, 2020
นัฐกร เจริญศรี (Owner)
วิไลวรรณ มูลดับ
ณัฏฐกานต์ รัตนพันธ์
เนตรลดา พอจิตต์