กิจกรรมการอบรมการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นด้วย Smart Phone และ PC เพื่อเตรียมความพร้อมในจัดการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการแบบ Online ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
Mar 20
 · 
Shared
CSE Walailak University (Owner)