คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนพุนพินพิทยาคม จังหวัดสุราษฏรณ์ธานี เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563
Jan 28
CSE Walailak University (Owner)
กัญญาภัค สนิทใจ
Suwannee Pirom
ณัฐณิชา นามตาปี
nuntaporn klinjun
Khanthip Thipkun
wwater qx
Duangporn Phetsaeng