30 มี.ค. 62_ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 62
Mar 30 – 31, 2019
ทัศนียา ทองสม (Owner)
Promporn N
12-404 นันทวัน จุลหริก
19-306 ณัฐธิดา ขําดํา
ยศธร กัญชนะกาญจน์
พรนิภา ทองน้ําเพ็ญ
06-305 ณัฐชนนท์ อินทอง
Krongtong
Nuttavut Vilavan