7 ก.ย. 65 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับทบทวน เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565
Sep 8
 · 
Shared
องค์การบริหารส่วนตําบล เขาทราย (Owner)