2019-07-29 trò chơi lớn + đi phố ăn kem + lễ Hoa đăng + lễ bế mạc trại Minh Tâm lồng trong KHPPAC kỳ 31 tại Dinant
Jul 29, 2019
tri Evry (Owner)
Long An Van
Quảng Tú - Dung
Johnny Doan
Duyen Nhi