ประชุมบริหาร บก.กฝ. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
Feb 9
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (Owner)
ณัฏฐ์ชญา โลหะญาณจารี
ส.ต.ต.นิวัตน์ ทรัพย์สําเริง