Clémentine
Aug 17 – 24, 2016
Stray Dog (Owner)
Monika Modschiedler