สพม.30 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม การใช้กลไกทางศาสนา เพื่อขัดเกลาและสร้างความเป็นพลเมืองดี ในวันที่ 16 ก.ย. 2563 ณ วัดวีรวงศาราม
Sep 15–16
สพม.30 จ.ชัยภูมิ (Owner)
สราวุธ โคตรมา