โครงการส่งเสริมนักศึกษาร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม เพื่อการดํารงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมไทย กิจกรรม การส่งเสริมนักศึกษาให้สืบสานวัฒนธรรมวันปีใหม่ไทย วันที่ 2 เมษายน 2564 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารเรียน 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
Apr 1, 2021
BNC ChonBuri (Owner)
Veena Anutarakul