សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលការស្រាវជ្រាវ​អំពីគំរោងគំនិតផ្តួចផ្តើមនៃការថែទាំ និង គ្រប់គ្រងការបង្កររោគលើទារកទើបនឹងកើត សំរាប់មូលដ្ឋានសុខាភិបាល ដើម្បីបង្កើនល្បឿនក្នុងការកាត់បន្ថយមរណភាពទារកទើបនឹងកើត (NICCI)
Mar 28–29, 2018
sour piseth (Owner)
Supheap Leang
abazzano@tulane.edu
cchhorvann@niph.org.kh
chivorn@rhac.org.kh
Dyna Sun