Anubhav Deka (Bhaluk) (Owner)
Anoop Kumar Prasad
Biki Deka
Daisy Mudiar
Krishna agarwal
Kaimoh Taham
Hrishikesh Barman
Prabal Das