Gx.Chợ Mới: Thánh Lễ nhận chức Tân Quản Xứ của Cha Phêrô
Jun 25–27
Ban Tr Thông (Owner)
Nguyễn Đức Thắng