กีฬาสีภายในโรงเรียนบ้านโคกกรวดหนองพวงv2
Sep 30–Oct 4, 2018
โคกกรวด หนองพวง (Owner)
เดชา กําลังวรรณ
วชิรา หงษ์บุญ