อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader -AYL) ชุดที่ 3 วันที่ 2 กันยายน 2560
Aug 31–Sep 1, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
ศิริพร ใจหลัก
เกษมศรี ศรีชาติ